Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Προσδοκίες των Ελλήνων από το νέο κράτος

Σχεδιάγραμμα
Το κατηγορητήριο εναντίον των Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα

Προσέρχονται και οι δικαστές και καταλαμβάνουν τις έδρες τους. Τελευταίος μπαίνει ο Πρόεδρος, ο Πολυζωίδης. Όλοι σηκώνονται όρθιοι. Απόλυτη ησυχία. Κάθονται όλοι στις θέσεις τους. Ο Πρόεδρος ταχτοποιεί για λίγο τα χαρτιά και τους φακέλους του και ύστερα λέει σοβαρά και με σύνεση: «Άρχεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ το ακροατήριο να κρατήσει σιγή και να διατηρήσει ακέραιη μέχρι το πέρας της δίκης την ψυχραιμία του, διευκολύνοντας το βαρύ και δύσκολο έργο μας. Παρακαλώ επίσης την υπεράσπιση όπως αντιτάξει όλα της τα επιχειρήματα με μετριοφροσύνη, σύνεση και κοσμιότητα διαφωτίζουσα, κατά το δυνατόν, το Δικαστήριο. Ο κύριος Γραμματέας ν΄ αναγνώσει παρακαλώ το κατηγορητήριο».

Ο Γραμματέας του δικαστηρίου Ζώτος, πηγαίνει και παίρνει από τον Πρόεδρο το κατηγορητήριο, ξαναπάει στην έδρα του και διαβάζει:

Αριθμός 1841

Εν Ναυπλίω τη 7η Μαρτίου 1834

Ο παρά τω εν Ναυπλίω Δικαστηρίω Επίτροπος της Επικρατείας.

Προς Το Αυτό Δικαστήριον

Κατά τους μήνας Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον και τας αρχάς Σεπτεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού τρίτου έτους oργανώθη εις το Βασίλειον τούτο σύστασις και συνωμοσία επί σκοπώ να ταράξει την κοινήν ησυχίαν και να προσβάλει την εσωτερικήν ασφάλειαν του κράτους και την εθνικήν ανεξαρτησίαν. Οι κυριότεροι αρχηγοί της στάσεως και συνωμοσίας αυτής ήσαν ο Δημήτριος Πλαπούτας, επονομαζόμενος Κολιόπουλος, ετών τεσσαράκοντα πέντε, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ετών εξήντα τεσσάρων, αμφότεροι έχοντες διαμονήν εις την επαρχίαν Γορτύνης.

Οι ειρημένοι αρχηγοί της συνωμοσίας δεν άφησαν ουδεμίαν ραδιουργίαν, ουδεμίαν μυστικήν μηχανορραφίαν εις την πειθώ εις υποσχέσεις, εις το ψεύδος, δια να κατορθώσουν τους προδοτικούς σκοπούς των, να επιφέρουν τον εμφύλιον πόλεμον και καταργήσουν το καθεστώς πολίτευμα του έθνους.

Κατά τον Ιούλιον, Αύγουστον και αρχάς Σεπτεμβρίου του αυτού έτους, οι ειρημένοι Δ. Πλαπούτας και Θ. Κολοκοτρώνης, προς παράλυσιν της Βασιλικής εξουσίας και εις προπαρασκευήν εμφυλίου πολέμου παρεκίνησαν εις ληστείαν διαφόρους αρχιληστάς, πρώην υπαλλήλους των καιονομαστί τον Γεώργιον Κοντοβουνήσιον, τον Καπογιάννην και τον ποτέ Κ. Μπαλκανάν, προστατεύοντες, συμβουλεύοντες και υποστηρίζοντες αυτούς εις την ενέργειαν της ληστείας και χορηγούντες εις αυτούς πολεμοφόδια και άλλα αναγκαία οι δε ειρημένοι αρχιλησταί πραγματικώς, ενήργησαν την ληστείαν κατά προτροπήν των ειρημένων συμβούλων και προστατών των, περιφερόμενοι ληστεύοντες κατά διαφόρους επαρχίας του Βασιλείου.

Κατά το αυτό διάστημα χρόνου, οι ειρημένοι Δ. Πλαπούτας και Θ. Κολοκοτρώνης και αυτοπροσώπως και δια των γνωστών κατά την Πελοπόννησον οπαδών και φίλων των και δια των προς την Στερεάν Ελλάδα αποστολών των και εξαιρέτως δια του εις Λεβάδειαν απεσταλμένουπιστού οπαδού και πρώην υπαλλήλου των Κων/νου Δημητρακοπούλου Αλωνιστιώτου επροσπάθησαν να καταφέρουν τους υπηκόους της Α.Μ. εις εμφύλιον πόλεμον και δια των ραδιουργιών των ο εμφύλιος πόλεμος των όντι ήτο ούτως προπαρασκευασμένος, ώστε να είναι έτοιμος να εκραγεί.

Πριν τα τέλη του Ιουλίου του αυτού έτους εις Τριπολιτσάν και άλλου οι ειρημένοι Δ. Πλαπούτας και Θ. Κολοκοτρώνης προδίδοντες την εθνικήν ανεξαρτησίαν, υπέγραψαν και παρεκίνησαν και άλλους υπηκόους της Α.Μ. να υπογράψουν παράκλησιν προς ξένην δύναμιν επί σκοπώ της καταργήσεως της Υψηλής Αντιβασιλείας, ήγουν επί σκοπώ της καταργήσεως του καθεστώτος πολιτεύματος.

Κατά τον Αύγουστον του αυτού έτους ο κόμης Διονύσιος Ρώμας εκ Ζακύνθου αναχωρών από Ναυπλίου μετέβη εις Άργος, Τριπολιτσάν κ.τ.λ., έκαμεν εις έκαστον των τόπων αυτών μυστικάς συνεδριάσεις των οποίων σκοπός ήτο η κατάργησις των δύο μελών της Υψηλής Αντιβασιλείας, διά μέσου παρακλήσεως προς άλλην ξένην Δύναμιν. Ο ειρημένος κόμης Ρώμας εκοινοποίησε το ειρημένον εγκληματικόν σχέδιον εις τον ειρημένον Δ. Πλαπούταν εις Άργος και εις τον ειρημένον Θ. Κολοκοτρώνη εις Τριπολιτσάν, οι δε ειρημένοι Δ. Πλαπούτας και Θ. Κολοκοτρώνης όχι μόνον δεν το εφανέρωσαν, ως εχρεώστουν εις την εξουσίαν, αλλά τον συνέδραμον, προθυμούμενοι να αυξήσουν τον αριθμόν των οπαδών των προς πραγματοποίησιν του.

Όθεν η Επιτροπεία εγκαλεί τους ειρημένους Δ. Πλαπούταν και Θ. Κολοκοτρώνην ως οργανώσαντας εκ συμπνοής κατά τον Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον και αρχάς Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους συνωμοσίας επί σκοπώ να ταράξουν την κοινήν ησυχίαν, καταφέρουν τους ηπηκόους της Α.Μ. εις την ληστείαν και εις τον εμφύλιον πόλεμον και καταργήσουν το καθεστώς πολίτευμα, ήγουν ως πράξαντας τα εγκλήματατα ενδιαλαμβανόμενα εις το άρθρον 2 του Εδαφίου Α΄ και Γ΄ του Εγκληματικού Απανθίσματος, νομοθετηθέντα παρά της εν Άστρει συνελεύσεως και εισέτι ισχύοντα, καθώς και εις το άρθρον 2 του από 9)21) Φεβρουαρίου του 1833 Β. Διατάγματος και επομένως η Επιτροπεία απαιτεί να καταδικασθούν οι ειρημένοι Δημήτριος Πλαπούτας και Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατά τα αναφερθέντα άρθρα των Νόμων, ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας.

Ο Επίτροπος της Επικρατείας

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΜΑΣΣΟΝ

Τελειώνοντας την ανάγνωση του Κατηγορητηρίου ο Γραμματέας Ζώτος, το λόγο έλαβε και πάλι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ο οποίος αναλύοντας τα κεφάλαια της κατηγορίας εξήγησε στους κατηγορουμένους στρατηγούς ότι, εγκαλούνται (κατηγορούνται) για τα εξής τέσσερα εγκλήματα:

1. Ότι παρακίνησαν το λαό σε εμφύλιο πόλεμο προς κατάργησιν του καθεστώτος πολιτεύματος.

2. Ότι παρακίνησαν σε ληστεία «διάφορους αρχιληστάς με σκοπόν την συνωμοσίαν και τον εμφύλιον πόλεμον».

3. Ότι συνέταξαν αναφορά ζητώντας την επέμβαση ξένης δυνάμεως (της Ρωσίας) προς κατάργηση της Υψηλής Αντιβασιλείας.

4. Ότι συνέδραμαν τον κόντε Διονύσιο Ρώμα στο εγκληματικό του σχέδιο περί καταργήσεως των δύο μελών της Υψηλής Αντιβασιλείας.


Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να μάθεις λεπτομέρειες για τη δίκη των Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα.

Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δεις το Σύνταγμα του 1844

Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά - Διάφοροι τύποι (1)1. Οι 40 αγελάδες ενός βουστασίου καταναλώνουν 600 κιλά ζωοτροφή σε 5 ημέρες. Αν πουληθούν οι 10 αγελάδες, πόσα κιλά ζωοτροφή θα καταναλώσουν οι υπόλοιπες σε 8 ημέρες;2. Ένας άλλος αγελαδοτρόφος χρειάστηκε 720 κιλά ζωοτροφές για να ταΐσει τις 12 αγελάδες του επί 15 ημέρες. Τώρα που αγόρασε άλλες 3 αγελάδες, πόσα κιλά ζωοτροφές θα χρειαστεί για 1 μήνα;3. Οι 12 εργάτες, όταν εργάζονται 8 ώρες την ημέρα, τελειώνουν ένα έργο σε 6 ημέρες. Πόσοι εργάτες της ίδιας απόδοσης θα τελειώσουν το ίδιο έργο σε 4 ημέρες, εργαζόμενοι 1 ώρα περισσότερο την ημέρα;4. Ο Δήμος Βέλου - Βόχας, για να κλαδέψει τα δέντρα της πόλης, έβαλε 12 εργάτες και τελείωσαν το κλάδεμα σε 28 ημέρες. Αν έβαζε διπλάσιους εργάτες σε πόσες ημέρες θα τελείωναν το κλάδεμα;


5. Οι 15 τεχνίτες τελειώνουν ένα έργο σε 30 ημέρες. Αν φύγει το 1/3  των εργατών, σε πόσες ημέρες θα τελειώσει το έργο;

Τα είδη των συνδέσμων - Κεφ. 11 ΣΤ΄


Οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης - Νησιά

Τα 8 μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης είναι:

- η Μεγάλη Βρετανία

- η Ισλανδία

- η Ιρλανδία

- η Σικελία

- η Σαρδηνία

- η Κύπρος

- η Κορσική

- η Κρήτη
Σικελία
ΜάλταΚύπρος

ΚρήτηΙρλανδία
Σαρδηνία
Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δεις μια παρουσίαση για την Ισλανδία.


Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δεις μια παρουσίαση για τη Μεγάλη Βρετανία.


Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στα νησιά της Ευρώπης.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Επαναληπτικό κεφ. 25-30 - Ιστορία ΣΤ΄


Οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης - Θάλασσες

Κάνε ένα ταξίδι στις ακτές της Μεσογείου


Κάνε ΚΛΙΚ πάνω στο χάρτη και βρες τις μεγαλύτερες θάλασσες της Ευρώπης.

Οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης - Χερσόνησοι


Η Ευρώπη βρέχεται από το Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό , δυτικά από τον Ατλαντικό 

Ωκεανό , νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα και νοτιοδυτικά από τη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο). Έχει εκτεταμένο μήκος ακτών. Η ακτογραμμή της είναι 77.902 χιλιόμετρα.

Οι μεγαλύτερες χερσόνησοι της Ευρώπης είναι:

Σκανδιναβική χερσόνησος

Ιβηρική Χερσόνησος 

Ιταλική χερσόνησος 

Βαλκανική Χερσόνησος 
Πηγή: http://el.wikipedia.orgΚάνε ΚΛΙΚ πάνω στο χάρτη και βρες τις μεγαλύτερες χερσονήσους της Ευρώπης

Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δεις μια παρουσίαση για τη Νορβηγία και τα φιόρδ της.

Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δεις μια παρουσίαση για την Ιταλία.

Κάνε ΚΛΙΚ εδώ για να δεις μια παρουσίαση της Ισπανίας.
Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Το μαγνητικό πεδίο της Γης


Ο αθλητισμός στην αρχαία ΕλλάδαΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ από KRASODAD

Ενότητα 11 ΣΤ' - Η λειτουργία της Γενικής - Άσκηση1.     Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα ουσιαστικά σε γενική πτώση και να βρείτε τι δηλώνει (ιδιοκτησία, τόπο, χρόνο, ιδιότητα, αιτία, περιεχόμενο, μέτρηση, σκοπό).

Ο παππούς, για το Πάσχα, θα σφάξει ένα κατσικάκι δώδεκα κιλών.
Παράγγειλε τα ρούχα του γάμου ένα χρόνο πριν, η ψωνάρα !!!
Εργαζόταν όλη μέρα σε μια αποθήκη ξυλείας αλλά δεν τον ένοιαζε
Η γιαγιά μου πάντα περηφανευόταν ότι ήταν κι αυτή στη μάχη της Πίνδου. 
Τον τσάκισε τελικά η πίκρα του χωρισμού και έφυγε για τα ξένα.
Τον είχαμε για φαβορί στο δρόμο των εκατό μέτρων αλλά αυτός ¨πάτωσε¨.
Πουλιά της θάλασσας τους ακολουθούσαν σε όλο το ταξίδι τους.
Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε από τον ύπνο του μεσημεριού και να σου ο Δημητράκης. 
Το αυτοκίνητο του Κώστα έμοιαζε με σωρό από παλιοσίδερα μετά το ατύχημα.
Το γήπεδο της Πουλίτσας είναι κάτω απ’ το σχολείο.
Το φόρεμα της Μαρίας ανέμιζε στο απογευματινό αεράκι.
Η ιστορία από το βάζο χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Τα δέντρα του βουνού είναι πάντα πιο μεγάλα και ανθεκτικά.
Τα ποτήρια του νερού ήταν πάνω στον πάγκο.
Εγώ παρήγγειλα μια μπριζόλα σχάρας και η Γιούλα μια μακαρονάδα. 

Έξι βαθμοί

Τι θα συνέβαινε στον πλανήτη μας, αν η μέση θερμοκρασία ανέβαινε κατά 6 βαθμούς..........
Ο δίολκοςΟ όρμος«Ο όρμος» The Cove
Μια απίστευτη ιστορία μαζικής δολοφονίας δελφινιών καταγράφεται σε ντοκιμαντέρ και γίνεται ξανά επίκαιρη καθώς τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη η καθιερωμένη ετήσια πρακτική επαναλήφθηκε στο Ταϊτζί της Ιαπωνίας.

O Έλληνoαμερικανός Λούη Ψυχογιός (Louie Psihoyos), διάσημος φωτογράφος του National Geographic, σκηνοθετεί την ταινία «Ο όρμος» (The Cove, 2009)αποτυπώνοντας την ετήσια διαδικασία εξόντωσης δελφινιών στην Ιαπωνία.

Κάθε χρόνο, 23.000 δελφίνια σφαγιάζονται με την κάλυψη της Ιαπωνικής κυβέρνησης εκ των οποίων περίπου 1.500 αιχμαλωτίζονται ή θανατώνονται κάθε χρόνο στο Ταϊτζί, όπου οι ψαράδες τα οδηγούν μέσα σε έναν κόλπο και τα μαχαιρώνουν μέχρι θανάτου.

Μια ομάδα ακτιβιστών, με τη βοήθεια του πρώην παρουσιαστή Ric O’Barry του πασίγνωστου «Φλίπερ, το Δελφίνι», εξοπλισμένοι με στρατιωτική τεχνολογία και χρησιμοποιώντας στρατιωτικές τακτικές επιχειρούν να αποκαλύψουν τη σφαγή - άγνωστη ακόμη και από τους ίδιους τους Ιάπωνες πολίτες.

Η σφαγή

Φύλακες περιπολούν την παραλία απαγορεύοντας την οποιαδήποτε φωτογράφιση ή καταγραφή. Ψαράδες στην πόλη Τaiji της Ιαπωνίας αιχμαλωτίζουν δελφίνια εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία τους στους ήχους και τα φέρνουν σε ερημικό όρμο. Τα πιο όμορφα επιλέγονται για πώληση σε τιμές που κυμαίνονται στις πολλές δεκάδες (ή και εκατοντάδες) χιλιάδες δολαρίων. Είναι τα δελφίνια που καταλήγουν σε πισίνες της Δύσης για να πραγματοποιήσουν σόου προς τέρψη των επισκεπτών. Τα υπόλοιπα, τα περιμένει η σφαγή και πώληση του κρέατος, πλούσιο σε περιεκτικότητα υδραργύρου κι έτσι ακατάλληλο προς βρώση. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μεταξύ άλλων τις συνέπειες που έχει στην υγεία των ανυποψίαστων Ιαπώνων αυτή η κατανάλωση.

«Φλίππερ το δελφίνι»

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 60, ο Ric O’Barry ήταν ο πιο γνωστός εκπαιδευτής δελφινιών στον κόσμο και δούλευε στο πλατό της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Φλίπερ το δελφίνι». Καθημερινά, ο Barry έβαζε τα δελφίνια να δουλεύουν κι έκανε έτσι το τηλεοπτικό κοινό να χαμογελά.

Το 1970, ωστόσο, όλα άλλαξαν. Η σειρά είχε ολοκληρωθεί, κάποια από τα δελφίνια είχαν πουληθεί σε θιάσους, ενώ ένα από αυτά, η Κάθι, είχε περιοριστεί σε μια δεξαμενή στο Μiami Seaquarium. Ο Barry αισθανόταν τη θλίψη της, δεν είχε καθόλου αντιληφθεί όμως τη δύναμή της.

«Μια μέρα κολύμπησε στην αγκαλιά μου, με κοίταξε μέσα στα μάτια, πήρε μια ανάσα, βυθίστηκε στον πυθμένα και έμεινε εκεί. Προσπάθησα να την επαναφέρω αλλά ήταν αργά. Για τα δελφίνια, κάθε ανάσα είναι μια συνειδητή προσπάθεια - όχι όπως στους ανθρώπους, που γίνεται αντανακλαστικά - και η Κάθι επέλεξε να μην πάρει την επόμενη ανάσα», εξομολογείται ο Ric O’Barry με δάκρυα στα μάτια.

Ξαφνικά, αισθάνθηκε «βρώμικος». Όρμισε στο γραφείο του διευθυντή ουρλιάζοντας: «Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί;».

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, ο Ric O’Barry έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατεδάφιση της ίδιας βιομηχανίας που βοήθησε να χτιστεί, στην αφύπνιση των πολιτών του κόσμου ώστε να μπει ένα τέλος στην πρακτική της αιχμαλώτισης δελφινιών προς όφελος του ανθρώπου- είτε το όφελος αυτό ονομάζεται κέρδος, είτε φαγητό, είτε αναψυχή.

Η ταινία

Η ομάδα του Louie Psihoyos τον προσεγγίζει και αρχικά αποφασίζουν να κάνουν ένα περιγραφικό ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, η παντελής άρνηση των ιαπωνικών αρχών να συνεργαστούν μετατρέπει την ταινία σε θρίλερ. Εξελίσσεται σε παράλληλες θεματικές ενότητες. Προετοιμασίες για την κρυφή επιχείρηση καταγραφής της σφαγής δελφινιών εναλλάσσονται με την πολιτική καταγραφή της στάσης της Ιαπωνίας στους διεθνείς οργανισμούς, και την αδυναμία των τελευταίων να επιβάλλουν μια απαγόρευση αυτής της πρακτικής.

Η ταινία δεν έχει προβληθεί στην Ιαπωνία, εκτός από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκυο. Ο δήμαρχος του Taiji, Kazutaka Sangen, διαμαρτυρήθηκε για τη βράβευση με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στα Όσκαρ.

«Νομίζω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ταινία παρουσιάζει ως γεγονότα, υλικό που δεν έχει επιστημονική απόδειξη», δήλωσε ο ίδιος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ υποστήριξε πως το κυνήγι είναι νόμιμο στην Ιαπωνία και ζήτησε στάση σεβασμού απέναντι στις παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών.


Πηγή: http://documentarygr.blogspot.com/2010/09/cove.html

Αυτοκτονώντας με το πιρούνι μας.

Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και η σύγχρονη βιομηχανοποιημένη τροφή, είναι τα θέματα του δεύτερου επεισοδίου της σειράς ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η εκπομπή ξεκινάει με μια αποκαλυπτική έρευνα για πολλές από τις σύγχρονες τροφές οι οποίες με την τυποποίηση χάνουν το άρωμα τους. Υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια τα οποία σε συνθήκες μυστικότητας παρασκευάζουν συστατικά που δίνουν την ψευδαίσθηση της αρχικής γεύσης. Προσθέτουν τα χημικά γεύσεων στα τρόφιμα και όταν πίνεις ή μασάς κάτι απελευθερώνεται η μυρωδιά που μπορεί να είναι οτιδήποτε. «Μπορούν να κάνουν το βιβλίο μου να έχει γεύση τηγανιτής πατάτας», εξηγεί ο Ερικ Σλόσερ συγγραφέας του αμερικανικού best seller Fast Food Nation.

Aκόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες και οι μαρτυρίες για τις "βιομηχανικές φάρμες" τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες που μας εφοδιάζουν με το κρέας που τρώμε. Δεκάδες χιλιάδες ζώα αναθρέφονται σε απίστευτες συνθήκες: δεν βλέπουν το φως του ήλιου και δεν μπορούν να κινηθούν για να μην χάσουν βάρος. Τα ζώα τρελαίνονται και για να μην φαγωθούν μεταξύ τους, αφαιρούνται από τα νεογέννητα τα δόντια, τα νύχια η το ράμφος!! Για για την τροφή τους μιλάει ο Χάοουαρντ Λυμαν, ένας μεγαλοκτηνοτρόφος που αποφάσισε να αποκαλύψει την σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας. «Αντί το ζώο να τρώει γρασίδι το ταϊζαμε με αλεσμένες γάτες, σκύλους, ορμόνες. Στο Λος Άντζελες διακόσια εκατομμύρια τόνοι κάθε μήνα από γάτες και σκύλους σκοτώνονται και αλέθονται. Το 95% των βοοειδών τρέφονται με αλεσμένες τροφές που προέρχονται από νεκρά ζώα».

Τα εντομοκτόνα με τα οποία τα ζώα ραντίζονται, οι ορμόνες και τα αντιβιοτικά που βοηθούν την γρήγορη ανάπτυξη τους, μετατρέπουν τα ζώα σε κινούμενες ωρολογιακές βόμβες για την υγεία των καταναλωτών. Το λιπαρό κρέας που παίρνουμε από ζώα που έχουν χάσει την παραδοσιακή τροφή τους, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και τα fast food ευνοούν την παχυσαρκία, επιδημία η οποία εξαπλώνεται και στην Ελλάδα, ιδίως μεταξύ των νέων

Το δεύτερο μέρος της εκπομπής εξετάζει αναλυτικά τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τον τρόπο παρασκευής τους, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών καθώς και τις αιτίες οι οποίες ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει το μορατόριουμ που απαγόρευε την καλλιέργεια και πώληση τους στην Γηραιά Ήπειρο. Όσα θα θέλατε να μάθετε για τα μεταλλαγμένα και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον: σε ένα ιχθυοτροφείο στον Καναδά εκτρέφουν γενετικά τροποποιημένο σολομό, και αν ένας τέτοιος μεταλλαγμένος σολομός αποδράσει στην θάλασσα, ο πληθυσμός των παραδοσιακών σολομών απειλείται με εξαφάνισηΚυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Όλο το γνωστό σύμπαν σε 6 λεπτά
Πηγή:  Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Γιανίτσαροι και Μπούλες


Μια πολύ ωραία παρουσίαση για το έθιμο της Νάουσας από το δάσκαλο Γιάννη Σουδία.
Η ιστορία του δρώμενου, οι φορεσιές, το τελετουργικό και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία εμπλουτισμένα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.Αναδημοσίευση από: http://gregzer.blogspot.com/


Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Ανταρκτική, Βαγγέλης Παπαθανασίου
Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου έχει επηρεάσει πολύ την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών. Σε νεαρή ηλικία άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές και μουσικά όργανα για την έκφραση των μουσικών ιδεών του, ενώ επιμελήθηκε την παραγωγή μνημειωδών άλμπουμ τα οποία περιείχαν στοιχεία που τον βοήθησαν να ξεκινήσει τη δική του μαγική διαδρομή. Πέρα από τη χρήση ηλεκτρονικών και παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ο Βαγγέλης θα μείνει για πάντα γνωστός για τη μελωδική δεξιοτεχνία του, όχι μόνο μέσω του πρωτοποριακού του ήχου αλλά και μέσω της βαθιάς αισθαντικότητας που χαρακτηρίζει τα έργα του. Η μουσική του είναι παγκόσμια, αφού έχει την ικανότητα να απεικονίζει ηχητικά διαφορετικές χώρες και διαφορετικά τοπία. Για τον Βαγγέλη η μουσική δεν έχει εδαφικά ούτε γλωσσικά σύνορα.

Το 1983, ο Βαγγέλης έγραψε το σάουντρακ για την Ιαπωνική ταινία «Ανταρκτική», σε σκηνοθεσία Koreyoshi Kurahara. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους Ιαπωνικούς κινηματογράφους τον Ιούλιο του 1983. Ήταν μια αληθινή ιστορία μιας επιστημονικής αποστολής στην Ανταρκτική το 1958. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ομάδα αναπόφευκτα έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα, αφήνοντας πίσω τα σκυλιά των ελκήθρων να επιβιώσουν μόνα τους στο Νότιο Πόλο. Το μουσικό θέμα από την «Ανταρκτική», μετέφερε μια ιστορία αγωνίας και αποφασιστικότητας, καθώς αγωνίστηκαν ενάντια σε ακραίες καιρικές συνθήκες κατά μήκος του παγωμένου τοπίου. Η μουσική του Βαγγέλη συμπλήρωσε τις έξυπνες σκηνοθετικές οδηγίες που επικεντρώνονταν γύρω από τα σκυλιά καθώς έτρεχαν κατά μήκος των παγωμένων εκτάσεων για να βρουν τους κυρίους τους. Η ταινία έλαβε μια τεράστια υποδοχή στην πρεμιέρα της στην Ιαπωνία, και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα παιδιά. Σήμερα, η «Ανταρκτική» εξακολουθεί να παραμένει μία από τις ταινίες με τις υψηλότερες συνολικές εισπράξεις στην κινηματογραφική ιστορία της Ιαπωνίας.

Πηγή:www.nemostudios.co.uk

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Εποικοδομητισμός (Constructivism)


 Τι είναι Εποικοδομητισμός (Constructivism);
Ο Εποικοδομητισμός (Constructivism) είναι μια θεωρία μάθησης σύμφωνα με την οποία μαθαίνουμε σημαίνει οικοδομούμε νέα γνώση για μας. Μάθηση είναι η οικοδόμηση νοήματος. Οικοδομούμε νέα γνώση καθώς αλληλεπιδρούμε με τα δεδομένα στο υπόβαθρο των εμπειριών μας.

O Seymour Papert ανέπτυξε τη γλώσσα προγραμματισμού Logo για να υποστηρίξει την εποικοδομητιστική θεωρία. Αυτός θεμελίωσε τον όρο κονστρουκτιονισμό/οικοδομητισμό (constructionism): "Κονστρουκτιονισμός σημαίνει να δίνεις στα παιδιά καλά πράγματα να κάνουν έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν κάνοντας πολύ καλύτερα απ' ό,τι μπορούσαν πριν" (Papert, 1980).

Ο όρος constructionism πηγάζει από τη λέξη construct (κονστράκτ : κατασκευή) υποδηλώνοντας δύο από τις πολλαπλές όψεις του εποικοδομητισμού, μία σοβαρή και μία παιγνιώδη. Η σοβαρή όψη αφορά τη σύνδεσή του με την οικογένεια των θεωριών της κατασκευής της γνώσης που συνήθως αναφέρονται ως οικοδομιστικές ή κονστρουκτιβιστικές κατ’ ακολουθία του όρου constructivism (κονστρουκτιβισμός ή οικοδομισμός). Ο κονστρουκτιονισμός, όπως και ο κονστρουκτιβισμός, θεωρεί τη μάθηση ως οικοδόμηση γνωστικών δομών ανεξάρτητα από τις συνθήκες μάθησης. Το πρόσθετο στοιχείο του εποικοδομητισμού έγκειται στο ότι ο μαθητευόμενος συνειδητά κατασκευάζει ένα αντικείμενο-οντότητα, είτε πρόκειται για πύργο στην άμμο είτε για μία επιστημονική θεωρία. Oτιδήποτε γίνεται κατανοητό, όταν κατασκευαστεί. Η παιγνιώδη όψη υπονοεί την αυτο-αναφερόμενη απόδοση νοήματος στην ιδέα του εποικοδομητισμού. Με έναυσμα τη βάση του εποικοδομητισμού όπου η διαδικασία της μάθησης προσεγγίζεται ως μαθαίνω-φτιάχνοντας (learning-by-making), ο ενδιαφερόμενος καλείται και ενθαρρύνεται να επεξεργαστεί, να κατασκευάσει προσωπικά την έννοια του εποικοδομητισμού. Η διατύπωση ενός ορισμού του εποικοδομητισμού θα ήταν οξύμωρο σχήμα.

Θέση πρωτεύουσας σημασίας κατέχει η ιδέα της εγγύτητας στα αντικείμενα: κάποιοι προτιμούν τρόπους σκέψης συνδεδεμένους άμεσα με τα φυσικά αντικείμενα, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν αφηρημένα και τυπικά μέσα προκειμένου να αποστασιοποιούνται από το συγκεκριμένο.

Κεντρικό σημείο του εποικοδομητισμού αποτελεί η έννοια του bricolage (μπρικολάζ: μαστόρεμα) ως τεχνικός όρος για τη μαθησιακή διαδικασία. Bricoleur (μπρικολέρ: μάστορας) είναι αυτός που ασχολείται με το bricolage. Η αφετηρία του bricolage έγκειται στην ανάπτυξη στρατηγικών οργάνωσης δουλειάς: ο μαθητευόμενος καθοδηγείται από την πορεία της δουλειάς του και δεν εμμένει σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο.

«Η μάθηση αποτελείται από το κτίσιμο συνόλων από υλικά και εργαλεία που μπορεί κάποιος να χειριστεί και να χρησιμοποιήσει. Ίσως στο κέντρο όλων, είναι η διαδικασία της εργασίας με ό,τι έχεις. ...Με την πιο ουσιαστική έννοια, ως μαθητευόμενοι, είμαστε όλοι μάστορες. ...Αν το μαστόρεμα είναι ένα μοντέλο του πώς κτίζονται οι επιστημονικά έγκυρες θεωρίες, τότε μπορούμε ν’ αρχίσουμε να αποκτούμε μεγαλύτερο σεβασμό για τον εαυτό μας ως μάστορα.»

"Κονστρουκτιονισμός προτείνει ότι οι μαθητευόμενοι κατασκευάζουν νέες ιδέες όταν ενεργά ασχολούνται με τη δημιουργία εξωτερικής κατασκευής -μπορεί ένα ρομπότ, ένα ποίημα, ένα κάστρο στην άμμο, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή- πάνω στις οποίες αναστοχάζονται και μοιράζονται με άλλους. Έτσι ο κονστρουκτιονισμός εμπλέκει δυο διαπλεκόμενους τύπους κατασκευής: την οικοδόμηση της γνώσης στο πλαίσιο οικοδόμησης κατασκευών με προσωπικό νόημα. (Kafai & Resnick, 1996, Constructionism in practice).

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν την ευκαιρία μάθησης δίνοντας νέες δυνατότητες για άτομα κάθε ηλικίας να φανταστούν και να πραγματοποιήσουν σύνθετα έργα μέσω των οποίων αποκτούν μία ευρείας κλίμακας σημαντική γνώση.

Μια παλιά κινέζικη παροιμία: «Ακούω και ξεχνάω, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω»


Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Προβλήματα με ανάλογα ποσά - Διάφοροι τύποι (3)

1. Ένας γεωργός πούλησε στη λαϊκή αγορά 20 τελάρα ντομάτα που το καθένα χωρούσε 12 κιλά και εισέπραξε 192 ευρώ. Αν πουλήσει 400 κιλά ντομάτα πόσα ευρώ θα εισπράξει;


2. Ένας ελαιοπαραγωγός πούλησε 80 δοχεία λάδι των 17 κιλών το καθένα και εισέπραξε 4080 ευρώ. Πόσα ευρώ εισέπραξε ένας άλλος ελαιοπαραγωγός ο οποίος πούλησε 90 δοχεία λάδι των 20 κιλών, με την ίδια τιμή;


3. Ένα δωμάτιο με μήκος 5μ. και πλάτος 4,5 μ. στρώθηκε με μοκέτα που κόστισε 225 ευρώ. Πόσα ευρώ θα κοστίσει το στρώσιμο με μοκέτα ενός άλλου δωματίου με μήκος 6μ. και πλάτος 4,2μ.;


4. Ένα κτήριο τεσσάρων ορόφων έχει σε κάθε όροφο 12 παράθυρα. Για να καθαριστούν όλα χρειάζονται 4 ώρες και 48 λεπτά. Πόση ώρα θα χρειαζόταν για να καθαριστούν όλα τα παράθυρα αν το κτήριο είχε 6 ορόφους και ο κάθε όροφος είχε 20 παράθυρα;


5. Σε ένα ορνιθοτροφείο με 500 κότες χρειάστηκαν για να συσκευαστούν τα αυγά μιας εβδομάδας, 290 καρτέλες που η κάθε μια χωρούσε 12 αυγά. Αν οι κότες ήταν 600 πόσα αυγά θα συσκευάζονταν σε μια εβδομάδα; 

Τριώδιο


Τριώδιον:

Είναι περίοδος της Εκκλησίας μας η οποία αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο.
Τριώδιον λέγεται επίσης το εκκλησιαστικό βιβλίο το οποίο περιέχει τις Ακολουθίες που η Εκκλησία μας τελεί κατά την παραπάνω περίοδο. Ονομάζεται έτσι διότι πολλοί από τους ύμνους του, οι λεγόμενοι Κανόνες, δεν περιέχουν εννέα Ωδές, αλλά μόνο τρεις.
Το Τριώδιον λοιπόν είναι και λειτουργικό βιβλίο και περίοδος της Εκκλησίας, η οποία περιλαμβάνει:
α) Τις τρεις Εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
β) Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και
γ) Την Μεγάλη Εβδομάδα

Την Α΄ Κυριακή του Τριωδίου την αφιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες στην παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Του πρώτου η προσευχή δεν έγινε δεκτή από τον Θεό, επειδή ήταν υπερήφανος, ενώ του δευτέρου έγινε δεκτή από τον Θεό γιατί ήταν ταπεινός. Βλέπουμε πως ο Τελώνης, αν και αμαρτωλός, δικαιώνεται από τον Θεό για την ειλικρίνειά του και την αληθινή μετάνοιά του. Αντίθετα ο Φαρισαίος καταδικάζεται για την σκληροκαρδία του απέναντι στους ανθρώπους αν και τυπικά τηρούσε τον νόμο του Θεού.

Την Β΄ Κυριακή του Τριωδίου την αφιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες στην παραβολή του Ασώτου. Ο στοργικός πατέρας δίνει μήνυμα αγάπης στο παραστρατημένο υιό: «Παιδί μου, όσο μεγάλο κι αν είναι το πλήθος των αμαρτιών σου μην απελπίζεσαι, μην πέφτεις στην απόγνωση, η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη. Σήκω κι έλα τώρα κοντά μου. Θα σου φορέσω πάλι τη στολή την πρώτη, και θα’ σαι πάλι τέκνο μου αγαπημένο»

Η Γ΄ Κυριακή του Τριωδίου, της Απόκρεω, είναι αφιερωμένη στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ιερό Ευαγγέλιο επιγραμματικά αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι θα φανερωθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού για να λάβει ο καθένας ό,τι έπραξε, είτε αγαθό είναι αυτό, είτε κακό.Η Δ΄ Κυριακή του Τριωδίου λέγεται της Τυροφάγου ή Τυρινής και είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση της εξορίας του Πρωτοπλάστου Αδάμ από τον Παράδεισο.

 

Ο
ι πρωτόπλαστοι χάνουν τον Παράδεισο γιατί δεν μπόρεσαν να  τηρήσουν την εντολή της νηστείας που ο Θεός τους έδωσε. Νηστεία δεν είναι μονάχα η αποχή των τροφών αλλά η αποφυγή κάθε πάθους και αμαρτίας και η καλλιέργεια των αρετών.
Είναι ένας αγώνας που όλοι πρέπει να κάνουμε για να καθαρίσουμε την καρδιά μας έτσι ώστε να κατοικίσει μέσα μας ο Χριστός. Και αν φαίνεται δύσκολος και ακατόρθωτος πολλές φορές, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε γιατί δίπλα μας, βοηθός είναι ο ίδιος ο Χριστός, αρκεί να θέλουμε να μπούμε στον αγώνα και να ζητάμε την βοήθειά του σε κάθε δυσκολία.

Νηστεύεις; Απόδειξέ το, δια μέσου  των ιδίων των έργων. Ποια έργα εννοεί; Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις. Αν δεις εχθρό, να συμφιλιωθείς μαζί του. Αν δεις μιαν όμορφη γυναίκα, να την αντιπαρέλθεις. Ας μη νηστεύει λοιπόν μόνο το στόμα, αλλά και το μάτι και η ακοή και τα πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματός μας. Να νηστεύουν τα χέρια, παραμένοντας καθαρά από την αρπαγή και την πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια, ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά θεάματα. Να νηστεύουν τα μάτια, εξασκούμενα να μη πέφτουν ποτέ λάγνα πάνω σε όμορφα πρόσωπα, ούτε να περιεργάζονται τα κάλλη των άλλων. Δεν τρως κρέας; Να μη φας και την ακολασία δια μέσου των ματιών. Ας νηστεύει και η ακοή. Νηστεία της ακοής είναι να μη δέχεται κακολογίες και διαβολές. Ας νηστεύει και το στόμα από αισχρά λόγια και λοιδορίες. Διότι τι όφελος έχουμε, όταν απέχουμε από πουλερικά και ψάρια, δαγκώνουμε όμως και κατατρώγουμε τους αδελφούς μας;
                                                                                                     Ιωάννης Χρυσόστομος

Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, οι ευσεβείς χριστιανοί να νηστεύωμεν πάντοτε, μα περισσότερον την Τετάρτη διατί επουλήθηκε ο Κύριος και την Παρασκευή διατί εσταυρώθη. Ομοίως έχομε χρέος να νηστεύωμεν και τες άλλες Τεσσαρακοστές, καθώς εφώτισε το Άγιον Πνεύμα τους αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας και μας έγραψαν δια να νηστεύωμε, να νεκρώνωμε τα πάθη, να ταπεινώνωμε την σάρκα, το σώμα, όπου είναι ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίον ένα λεοντάρι. Μάλιστα με τα ολίγα ζούμεν με ευκολία και όταν τρώγωμεν πολλά, θέλομε και έξοδα πολλά. Εγώ τώρα ημπορώ να ζήσω με εκατό δράμια ψωμί. Εκείνα τα ευλογεί ο Θεός, διατί είναι αναγκαία και όχι να τρώγωμεν εκατόν δέκα. Εκείνα τα δέκα τα καταράται, διατί είναι χαράμι, είναι εκεινού του πεινασμένου. Φυλάγετε αυτές τες τέσσαρες Τεσσαροκοστές, χριστιανοί μου; Εδώ πως πηγαίνετε; Αν είσθε χριστιανοί, πρέπει να τες φυλάγετε, μάλιστα την Μεγάλην Σαρακοστή
                                                                                                              Κοσμάς Αιτωλός
            Πηγή:  http://www.katixisi.gr